Privātuma politika un sīkdatnes

Šajā privātuma politikā (turpmāk – “Politika”) jūs atradīsiet informāciju par to, kā nodibinājums “Ziedot.lv”, vienotais reģistrācijas numurs 40008078226 (turpmāk – “Fonds” vai “mēs”) un VSIA “Latvijas Radio”, vienotais reģistrācijas numurs 40003080614 (turpmāk – “Radio” vai “mēs”) ievāc, izmanto un uzglabā jūsu personas datus, kad jūs izmantojat tīmekļa vietnes veikals.dod.pieci.lv (turpmāk – “tīmekļa vietne”) pieejamo pakalpojumu – veicot ziedojumu labdarības projektam “Dod pieci!” apmaiņa saņemot T-kreklu ar piegādi (turpmāk – “Pakalpojumi”).

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni jūs piekrītat šai Politikai un apstiprināt, ka esat iepazinies un sapratis tās noteikumus.

Mēs veicam personas datu apstrādi atbilstoši šai Politikai un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Fizisko personu datu apstrādes likumam un Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (2016/679) (turpmāk – “VDAR”).

Mēs apņemamies nodrošināt tās informācijas privātumu un konfidencialitāti, kas attiecas uz bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kā arī stingri ievērot tālāk izklāstīto Politiku ciešā kopsakarā ar mūsu pienākumiem un piemērojamiem personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem. Šajā Politikā atsauce “Jūsu personas dati” nozīmē jebkuru informāciju, kas jūs identificē vai var tikt pamatoti izmantota jūsu kā vienas no iepriekš minētajām personām identificēšanai (turpmāk – “Personas Dati”).

Personas Datu pārzinis ir Fonds jeb nodibinājums “Ziedot.lv”, vienotais reģistrācijas numurs 40008078226, juridiskā adrese Sēlpils iela 2c, Rīga, LV 1007, e-pasta adrese un VSIA “Latvijas Radio”, vienotais reģistrācijas numurs 40008078226, juridiskā adrese Doma laukum 8, Rīga, LV 1050, e-pasta adrese .

POLITIKAS DARBĪBAS JOMA

Šajā Politikā Jūs varat uzzināt, kā mēs apstrādājam Personas Datus attiecībā uz:

 • visiem jautājumiem saistībā ar mūsu esošajiem, bijušajiem un potenciālajiem ziedotājiem;
 • tīmekļa vietnē izmantotajam sīkdatnēm;
 • visām mūsu no VDAR un citiem attiecināmiem normatīvajiem aktiem izrietošajām saistībām.

DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN UZGLABĀŠANAS ILGUMS

 • Pakalpojumi: Mēs apstrādājam Personas Datus nolūkā iegūt finansējumu labdarības projektam “Dod pieci!”. Mēs ievācam vienīgi to informāciju, kuru mums ir snieguši ziedotāji vai to pilnvarotas personas. Šī Personas Datu vākšana ir nepieciešama, lai pienācīgi izpildītu ziedotāju izvēlētos pakalpojumus – ziedojumu pieņemšanu Fonda bankas kontos vai ar maksājuma kartes starpniecību, kā arī mūsu juridiskos pienākumus saistībā ar to.
 • Saņemot ziedojumu Fonda bankas kontā, Fonds saņem Personas Datus par ziedotāju (vārds, uzvārds, personas kods), kā arī informāciju par ziedotāja bankas konta numuru (ja maksājums ir veikts ar bankas pārskaitījumu), ziedojuma summu un citu informāciju, ko ziedotājs ir norādījis maksājuma uzdevumā.
 • Minētie Personas Dati tiek izmantoti Fonda grāmatvedības un Radio vajadzībām un vārds, uzvārds tiek publicēti tīmekļa vietnē veikals.dodpieci.lv.
 • Sīkdatnes: Mēs izmantojam sīkdatnes nolūkā iegūt informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes mums ļauj nodrošināt un uzlabot tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Iegūtā informācija nesatur datus, kas mums ļautu jūs identificēt kā individuālu fizisku personu.
 • Datu uzglabāšanas ilgums: mēs uzglabājam jūsu datus, kas attiecas uz veiktajiem ziedojumiem, tik ilgi, cik tas nepieciešams grāmatvedības vajadzībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Personas Datus, kurus jūs piekrītat publicēt, mēs apstrādāsim neierobežotu laiku. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu jūsu Personas Datu (vārda un uzvārda) publicēšanai. Sīkdatņu uzglabāšanas ilgums norādīts šajā Politikā turpmāk pie sīkdatņu apraksta.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Mēs veicam Personas Datu apstrādi, pamatojoties uz:

 • jūsu piekrišanu;
 • mums saistošajiem juridiskajiem pienākumiem;
 • mūsu leģitīmo interesi nodrošināt Pakalpojumu kvalitāti.

Personas Datu apstrāde ir ierobežota tiktāl, ciktāl tā nepieciešama konkrētā datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Piekļuve Personas Datiem tiks ierobežota, sniedzot to tikai tam Fonda un Radio personālam, kam tā nepieciešama, lai izpildītu savus profesionālos pienākumus pret jums kā pret ziedotāju.

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Sniedzot Pakalpojumus mūsu klientiem, mums var būt pienākums nodot Personas Datus trešajām personām.

Mēs izmantojam noteiktu trešo personu pakalpojumus, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu (piemēram, IT pakalpojumu nodrošinātāji, grāmatveži). Personas Dati šīm trešajām personām tiek sniegti, lai tās savukārt varētu sniegt savus pakalpojumus mums. Personas Dati pakalpojumu nodrošinātājiem tiek nodoti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai tie varētu sniegt savus pakalpojumus.

Jums jāņem vērā, ka ziedošana nevar notikt bez maksājumu pakalpojumu iestādes starpniecības, kam ir nepieciešams saņemt un apstrādāt noteiktus Jūsu Personas Datus. Ziedojot naudu ar pārskaitījumu, jums ir tiesības patstāvīgi izvēlēties maksājumu pakalpojuma sniedzēju. Fonds un Radio nenodod Personas Datus maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un bez jūsu iesaistes nevar veikt nekādus maksājumus jūsu vietā vai vārdā.

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Jūs jebkurā laikā varat izmantot šādas tiesības:

 • Piekļuves tiesības: Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi (iegūt informāciju par) jebkuriem datiem, kas var tikt uzskatīti par Jūsu Personas Datiem (piemēram, kādas Personas Datu kategorijas mēs apstrādājam, to apstrādes mērķi u.c.).
 • Tiesības izdarīt labojumus: Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdarām labojumus Jūsu Personas Datos, ja Jūs uzskatāt, ka tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
 • Tiesības iebilst: Jums ir tiesības iebilst pret noteiktu Personas Datu apstrādi, ciktāl apstrāde nav nepieciešama juridisko pienākumu izpildē vai Pakalpojumu sniegšanā.
 • Tiesības tikt aizmirstam: Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu Personas Dati tiktu dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim, vai ja uzskatāt, ka to apstrāde ir nelikumīga, vai tie ir jādzēš, lai mēs ievērotu likumā noteiktās prasības.
 • Tiesības atsaukt savu piekrišanu: Ja Personas Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar mums.

Ja jums ir sūdzības par to, kā mēs apstrādājam Personas Datus, vai jūs vienkārši vēlaties uzzināt vairāk par mūsu veiktajām datu apstrādes darbībām, jebkurā laikā esat aicināti ar mums sazināties, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šīs Politikas sākumā.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka jūsu Personas Dati tiek apstrādāti nepareizi, vai jūsu kā datu subjekta tiesības ir pārkāptas. Iesnieguma paraugs atrodams šajā saitē: www.dvi.gov.lv.

PERSONAS DATU APSTRĀDES VIETA

Personas Dati tiek glabāti un apstrādāti Eiropas Savienības (turpmāk – “ES”) un Eiropas Ekonomiskās Zonas (turpmāk – “EEZ”) iekšienē. Tomēr var rasties vajadzība Personas Datus nodot un uzglabāt ārpus ES vai EEZ.  Tāpat arī Personas datu apstrādi var veikt datu apstrādātājs, kas darbojas ārpus ES vai EEZ.

Nododot mums Personas Datus vai piekrītot to apstrādei, jūs piekrītat to apstrādei arī ārpus ES un EEZ šajā Politikā norādīto apstrādes mērķu sasniegšanai. Mēs ievērosim visu nepieciešamo piesardzību, lai nodrošinātu, ka Personas Dati ir drošībā un tiek ievērots piemērojamais datu aizsardzības tiesiskais regulējums.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs jūs informējam par Personas Datu apstrādes detaļām, pamatojoties uz VDAR 15. pantu.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mēs varam veikt izmaiņas šajā Politikā. Ja Politika tiks mainīta, jaunākā versija būs pieejama mūsu tīmekļa vietnē. Mēs aicinām jūs laiku pa laikam pārbaudīt, vai Politikā ir veiktas kādas izmaiņas.